ยามาลู้ปมอบโชค ปีที่ 7 ลุ้นขี่ MT-07 และรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ยามาลู้ปมอบโชค ปีที่ 7 ลุ้นขี่ MT-07 และรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562

กติกา

Ø นำรถเข้าศูนย์บริการยามาฮ่าเปลี่ยนหรือซื้อน้ำมันเครื่องยามาลู้ปทุกชนิด จำนวน 1 ขวดต่อ 1 ใบเสร็จ

(โดย 1 ใบเสร็จมีสิทธ์ลุ้นโชค 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จ) น้ำมันเฟืองท้าย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

Ø สแกน QR Code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน, อัปโหลดรูปถ่ายใบเสร็จ และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับรางวัล

Ø จับรางวัลวันที่ 6 กันยายน 2562 ประกาศผลวันที่ 12 กันยายน 2562

ทางแฟนเพจ Yamaha Parts and Accessories

Ø เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายละเอียดแคมเปญ

 

ชื่อแคมเปญ ยามาลู้ปมอบโชค ปี 7

 

ระยะเวลาการเล่น วันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 หรือตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต กำหนดจับรางวัล

วันที่ 6 กันยายน 256 ประกาศผลวันที่ 12 กันยายน 2562 ทางแฟนเพจ Yamaha Parts and Accessories

 

วิธีการเล่น บุคคลทั่วไปที่ใช้รถจักรยานยนต์นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนหรือซื้อน้ำมันเครื่องยามาลู้ปทุกชนิด จำนวน 1 ขวดต่อ 1 ใบเสร็จ (โดย 1 ใบเสร็จมีสิทธ์ลุ้นโชค 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จ) น้ำมันเฟืองท้ายไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ — สแกน QR Code ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เลขที่ใบเสร็จ, อัปโหลดรูปใบเสร็จ, ชื่อร้านผู้จำหน่ายที่เปลี่ยนหรือซื้อน้ำมันเครื่องให้ชัดเจน และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับรางวัล — โดยรายชื่อทั้งหมดจะทำการปริ้นออกมาเพื่อจับรางวัลใน วันที่ 6 กันยายน 2562

 

สถานที่จับรางวัล จับรางวัล ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

 

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า MT-07

จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 299,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 299,000 บาท

รางวัลที่ 2 แพ็กเกจทัวร์ MotoGP2019 บุรีรัมย์พร้อมเงินรางวัล

จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 39,800 บาท เป็นจำนวนเงิน 199,000 บาท

รางวัลที่ 3 เสื้อโปโล YAMAHA Racing

จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 106 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 578,000 บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1.ราคาของรางวัลรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.ใบเสร็จ 1 ใบ มีสิทธิ์สแกน QR Code ลุ้นโชคได้เพียง 1 ครั้ง โดย 1 ใบเสร็จถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ

3.รายการชิงโชคนี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่นำรถมาเข้าศูนย์เพื่อเปลี่ยนหรือซื้อน้ำมันเครื่องยามาลู้ปหรือผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยามาลู้ปทุกชนิด ยกเว้นน้ำมันเฟืองท้ายไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

4.ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และจะต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน และจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

6.ผู้โชคดีรางวัลที่ 3 จะต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะจัดส่งให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ไทย

7.ผู้โชคดีต้องแสดงบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยต์ที่ระบุหมายเลขเครื่อง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

8.หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานการรับรางวัลครบเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข

9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขี้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลหัก ณ ที่จ่าย 5% และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

10.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

11.ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ฉบับมาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)

12.พนักงานของ บริษัท เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ แอนด์ เอเนอจี จำกัด / บริษัท อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

13.ตัวแทนหรือร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ตัวแทนหรือร้านผู้จำหน่ายอะไหล่ยามาฮ่า รวมทั้งพนักงานของร้านตัวแทนหรือร้านจำหน่ายยามาฮ่า และพนักงาน และร้านซ่อมอิสระไม่มีสิทธิ์ส่งชิงโชครายการส่งเสริมการขายนี้ รายการชิงโชคนี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่นำรถมาเข้าศูนย์ยามาฮ่าเพื่อเปลี่ยนหรือซื้อน้ำมันเครื่องยามาลู้ปเท่านั้นมิฉะนั้นจะโดนทั้งจำและปรับขั้นต่ำ 10,000 บาท

14.ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการของบริษัทฯ ได้

15.ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถนำE-mailที่ลงทะเบียนไปใช้ในการติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

16.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

17.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Yamaha Parts and Accessories ในวันที่ 12 กันยายน 2562