กฎจราจรเข้มขึ้น !! ระเบียบขนส่งใหม่ โทษหนักสูงสุดถึงจำคุก ต้องอ่าน...

 

 

มีผลบังคับใช้แล้ว! ระเบียบขนส่งใหม่ โทษหนักสูงสุดถึงจำคุก

แต่ละวันเราจะพบว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจำนวนมากเพียงเพื่อให้ตัวเองสะดวกสบาย แต่ผู้อื่นอาจได้รับความเดือดร้อน และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการควบคุม ดูแล และลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง โดยล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการป้องกันการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายจราจรอย่างเด็ดขาด 

สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว คือ การเพิ่มโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมีทั้งความผิดทั่วไป ความผิดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ และความผิดร้ายแรง โดยแบ่งโทษออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่โทษปรับ อบรม พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 


 

 

กลุ่มความผิดทั่วไป 

1) กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล หรือกระทำการลามกขณะขับรถ
2) สูบบุหรี่ขณะเป็นผู้ที่ขับรถ 
3) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์พกพาในขณะขับรถ โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา
4) ไม่ใช้อุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ (ปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ แหล่งจ่ายพลังงานหรือสัญญาณ หรือดัดแปลงให้ไม่สามารถส่งข้อมูลการเดินทางของรถได้)
5) ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนสมรรถภาพ
6) รับบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตราย โดยฝ่าฝืนข้อห้าม
7) ไม่หยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่ง
8)  ขับรถเกินกว่าชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด
9) กระทำการใด ๆ ให้ผู้โดยสารซึ่งชำระค่าโดยสารถูกต้องแล้วต้องลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
10) ไม่หยุดรถเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายให้หยุดรถ
11) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควร
12) เรียกเก็บค่าขนส่งหรือค่าบริการผิดไปจากอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

 

หากทำผิดครั้งที่ 1 จะถูกปรับและอบรม 
ครั้งที่ 2 จะถูกปรับ พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน และอบรม
ครั้งที่ 3 จะถูกปรับ พักใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน และอบรม
โดยโทษปรับนั้น จะปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

 


 

กลุ่มความผิดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ

1) ทำการขนส่ง เช่นเดียวกับ หรือคล้าย หรือแย่งผลประโยชน์ กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง (เฉพาะกรณีผู้ขับรถเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประกอบการขนส่ง) 
2) ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ (ไม่ล็อกอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า ไม่ล็อกอุปกรณ์ต่อพ่วง)
3) ไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ เมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินหรือไหล่ทาง
4) บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
5) ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
6) ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
7) ขับรถโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร

ข้อ 1) หากเป็นความผิดครั้งที่ 1 จะถูกปรับและอบรม 
ครั้งที่ 2 จะถูกปรับ พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน และอบรม
ครั้งที่ 3 ปรับและเพิกถอนใบอนุญาต
โดยโทษปรับนั้นจะปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาท 

ข้อ 2) – 7) หากเป็นความผิดครั้งที่ 1 จะถูกปรับและอบรม 
ครั้งที่ 2 จะถูกปรับ พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน และอบรม
ครั้งที่ 3 ปรับและเพิกถอนใบอนุญาต
โดยโทษปรับนั้นจะปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 


 

กลุ่มความผิดร้ายแรง

1) เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นขณะเป็นผู้ขับรถ
2) เสพยาเสพติดให้โทษขณะเป็นผู้ขับรถ
3) เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขณะเป็นผู้ขับรถ
4) ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ (ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณความถี่วิทยุ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลการเดินทางของรถได้)

ข้อ 1) หากเป็นความผิดครั้งที่ 1 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน
ครั้งที่ 2 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 60 วัน
ครั้งที่ 3 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
และต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยข้อหาความผิดมีโทษจำคุก ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ข้อ 2) – 3) หากเป็นความผิดครั้งที่ 1 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน
ครั้งที่ 2 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 60 วัน
ครั้งที่ 3 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
และต้องระวางโทษสูงกว่ากฎหมายที่ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกำหนดอีกหนึ่งในสาม โดยข้อหาความผิดมีโทษจำคุก ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ข้อ 4) หากเป็นความผิดครั้งที่ 1 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน
ครั้งที่ 2 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 60 วัน
ครั้งที่ 3 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
โดยโทษปรับนั้นจะปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเต็มใจ เพราะความประมาทเพียงนิด อาจทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายได้

อ่านรายละเอียดเต็ม คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/334/T_0001.PDF

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.cm108.com/

ติดตามข่าวสารวงการมอไซค์ : http://www.mocyc.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/MocycThailand