บจก.นัดพบบางใหญ่ ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ร่วมมอบห้องสมุดใหม่ให้โรงเรียนไทรน้อย

คุณเจริญ ปัญญาอธิสิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ และ ประภาวุธ ชาลาอาดิศัย กรรมการบริหาร บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัด ร่วมมอบห้องสมุดใหม่ พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ มูลค่า 930,000 บาท ให้กับโรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน รวมถึงเป็นแหล่งค้นคว้าของคุณครู โดยมี รังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อบ่ายวานนี้

หมายเหตุ:
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จากัด ร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ริเริ่มดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 
2545 ในแนวคิด “ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย” และยกระดับเป็น เอ.พี. ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา ด้านมนุษยธรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมไปถึงด้านความปลอดภัยทางท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของฮอนด้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย และการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต