รถไฮโดรลิค ณ งาน A.T.E.ทักษะสัมพันธ์ ครั้งที่18 (1)

รถไฮโดรลิค ณ งาน A.T.E.ทักษะสัมพันธ์ ครั้งที่18 (2)