ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

duanvangiang

สินค้าใหม่

20 บาท

Li?n k? Vinhomes Dream City H?ng Yên

Cùng v?i Shophouse, bi?t th? thì c?n h? li?n k? Vinhomes H?ng Yên là lo?i hình c?n h? ???c r?t nhi?u khách hàng quan tâm. V?y lo?i hình này có nh?ng ?u ?i?m gì n?i b?t cùng tìm hi?u chi ti?t trong bài vi?t d??i ?ây!

S? l??c v? li?n k? Vinhomes Dream city H?ng Yên

Sau ?ây là nh?ng nét s? l??c v? khu li?n k? d? án Vinhomes Royal city H?ng Yên giúp khách hàng có m?t cái nhìn khái quát nh?t v? lo?i hình c?n h? này:

<img data-cke-saved-src="https://dongbachanoi.com/wp-content/uploads/2021/01/lien-ke-shop-house-vinhomes-dream-city.jpg" src="https://dongbachanoi.com/wp-content/uploads/2021/01/lien-ke-shop-house-vinhomes-dream-city.jpg" alt="HÌNH ?NH ti?n ??" ,="" v?="" trí="" vinhomes="" dream="" city="" h?ng="" yên="" 2021."="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">

D? án ???c ?ánh giá là mang t?i nhi?u ti?m n?ng sinh l?i nhu?n trong t??ng lai

 • Lo?i hình: Li?n k? Vinhomes Dream City

 • Di?n tích ??t : 63m2 – 97m2

 • T?ng di?n sàn : 250m2 – 300m2

 • Chi?u r?ng m?t ti?n g?m 6m – 7m – 9m

 • M?t ?? xây d?ng : 100%

 • Thi?t k? v?i 1 t?ng h?m + 4 t?ng n?i

 • Tiêu chu?n xây d?ng: bàn giao thô, hoàn thi?n m?t ngoài

 • Th?i gian ra m?t d? ki?n: 10/2021

?u ?i?m c?a li?n k? Vinhomes Dream city H?ng Yên

Li?n k? c?a d? án Vinhomes H?ng Yên là m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m n?i b?t ???c khách hàng quan tâm trong th?i gian qua. S?n ph?m s? h?u thi?t k? hi?n ??i, ??ng c?p cùng h? th?ng ti?n ích n?i tr?i h?a h?n s? là c?n s?t trên th? tr??ng b?t ??ng s?n th?i gian t?i.

Khu ?? th? sinh th?i Vinhomes Dream City H?ng Y?n v?i t?m nh?n t??ng lai

Vinhomes dream city H?ng Yên tr? thành c?n s?t trên th? tr??ng trong th?i gian t?i

 • Khu li?n k? có s? l??ng l?n g?m hai lo?i s?n ph?m chính là li?n k? th??ng m?i và li?n k? v??n v?i phong cách thi?t k? hi?n ??i cùng không gian sinh thái ?a d?ng.

 • M?t ti?n c?a khu li?n k? mang ??m phong cách thi?t k? châu Âu t?o nên s? ??ng c?p cùng d?u ?n cá nhân riêng bi?t.

 • M?c giá các c?n li?n k? c?a d? án vô cùng h?p lý là c? h?i ??u t? sinh l?i và kinh doanh phát tri?n

 • Khu li?n k? Vinhomes green city H?ng Yên t?o ra giá tr? s?ng hoàn h?o ??ng ngh?a v?i quy?n th??ng th?c phong cách s?ng ??nh cao cùng v?i hàng lo?t các ti?n ích nh? tr??ng h?c, khu vui ch?i, mua s?m, th? thao,...Qua ?ó t?o nên c?ng ??ng s?ng v?n minh, thân thi?n, n?ng ??ng và phát tri?n ???c khu ?ô th? Vinhomes dream city H?ng Yên tr? nên v?n minh và ??ng c?p.

Nh?ng chia s? trên ?ây v? các c?n h? li?n k? s? giúp khách hàng cân nh?c khi ??u t? vào d? án Vin H?ng Yên. D? án s? ra m?t trong th?i gian t?i, khách hàng có th? liên h? v?i Vingroup ?? nh?n nh?ng thông tin m?i nh?t.